در این مقاله به 10 ماده از قوانین تامین اجتماعی میپردازیم ماده ١:  به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمـه هـای اجتمـاعی و اسـتقرار نظـام هماهنـگ و متناسـب بـا برنامـه هـای تامین اجتماعی ، همچنـین تمرکـز وجـوه و درآمـدهای موضـوع قـانون تأمیناجتماعی و سرمایه گذاری و بهـره بـرداری از محـل وجـوه و ذخـایر […]

تلفن مشاوره مشاوره رایگان