مدیریت اعتماد سازمانی

مدیریت اعتماد سازمانی

مدیریت اعتماد سازمانی

اعتماد، عنصر کلیدی برای مشارکت سازمانی است. از طرفی اعتماد با قدرت رابطه تنگاتنگی دارد، چرا که واگذاری قدرت تنها زمانی می تواند به تقویت همکاری و همچنین عملکرد سازمانی منجر شود، که در سازمان اعتماد وجود داشته باشد. به نوعی اعتماد را می‌ توان «قدرت بدون اجبار» دانست. در واقع دیگران همان کاری را انجام می دهند که ما از آنها انتظار داریم، بدون اینکه آنها تحت نظارت و یا اجبار باشند. البته لازمه این قدرت، عمل به تعهدات، حسن‌نیت و صلاحیت می‌ باشد.

از سویی اعتماد یکی از جنبه‌های محوری فرهنگ دانش‌ مدار است. بدون درجه بالایی از اعتماد بین کارکنان، آنها در خصوص اهداف و رفتار‌های یکدیگر بدبین خواهند شد و از تسهیم دانش با یکدیگر سر باز خواهند زد. ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین افراد و گروه‌ها به تسهیل فرآیند تسهیم دانش کمک چشمگیری خواهد کرد. نبود اعتماد میان کارکنان یکی از مهمترین موانع تسهیم دانش است.

همچنین اعتماد، کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می‌ رود. سطح پایین اعتماد باعث می‌شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء‌ظن و بد‌گمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد. در واقع می‌توان وجود اعتماد در سازمان را از به عنوان مهمترین ویژگی سازمان‌های بالنده ذکر نمود.

مدیریت اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان :

یکی از مهم ترین نیازهای کارکنان در سازمان، برقراری اعتماد میان آنهـا و مـدیر مـی باشـد. وجود سطوح بالای اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود. با توجـه بـه اینکه ایجاد اعتماد، موجب اثربخشی سازمان و کاهش هزینـه هـای ارزیـابی و کنتـرل مـی شـود، بنابراین ضرورت شناسایی عواملی که باعث ایجاد اعتماد می شود، قابـل احسـاس اسـت.

کارکنان در هر سازمان، در اولویت اول قرار می گیرد زیرا نیل به اهداف سازمان در گرو تأمین اهداف و خواسته های منطقی و مشروع منابع انسانی است. در این راستا موضوع رضایت شغلی نیز دارای اهمیت زیادی می باشد زیـرا گـاهی بـه علـت وجود فضای بی اعتمادی، اعضای سازمان درصدد بر می آیند تا سازمان را ترک کنند و در پی شغل دیگری باشند. به همین خاطر بررسی های نگرشی می توانـد ابـزار ارزشـمندی بـرای درک بهتر مدیران از کارکنان در سازمان باشد. با توجـه بـه اهمیتـی کـه ایـن دو نگـرش یعنـی اعتمـاد سازمانی و رضایت شغلی دارند و همچنین با توجه به عـدم پـرداختن جـدی و منسـجم بـه جنبـه های مختلف اعتماد سازمانی، در این دوره به تبیین رابطـه بـین ابعـاد مختلـف اعتمـاد سـازمانی بـر رضایت شغلی خواهیم پرداخت.

بررسی مفاهیم، ابعاد و فرایند اعتماد سازمانی و بررسی پیشایندها و پیامدهای آن می‌ تواند به مدیریت اعتماد در سازمان منجر شود. به همین جهت مؤسسه هادی اقدام به ارائه دوره مدیریت اعتماد سازمانی نموده است. در انتهای دوره نیز امکان اخذ مدرک دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون پرداخت وجه برای شرکت کنندگان مقدورمی باشد.

سر فصل های دوره

  • فصل اول: مفاهیم و ابعاد اعتماد‌ ( مفهوم و ابعاد اعتماد سازمانی، انواع اعتماد سازمانی، مدل‌های اعتماد سازمانی، پیامدهای اعتماد سازمانی، شیوه‌های اعتمادسازی)
  • فصل دوم‌: پیشایندهای اعتماد سازمانی ( شایستگی مدیریتی مدیران و اعتماد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی، ارتباط بین اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی، یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی، ارتباط بین اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی)
  • فصل سوم‌: پیامدهای اعتماد سازمانی ( رضایت شغلی و اعتماد سازمانی، ارتباط بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی، ارتباط بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی)

مدرس دوره

  • دکتر جواد فقیهی پور

مدت برگزاری دوره

  • 8 تا 16 ساعت

تاریخ برگزاری دوره

  • تماس بگیرید

هزینه دوره

  • تماس بگیرید

گواهینامه های رایگان

  • اعطاء گواهینامه رسمی و مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نمونه گواهینامه وزارت علوم

  • در زیر نمونه گواهینامه صادره را مشاهده می کنید .در این گواهینامه مدت زمان دوره به ساعت همراه با مهر وزارت علوم برای متقاضیان دوره مربوطه که در مرکز آموزشی هادی می گذرانند صادر می شود .
برچسب ها
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان