طی تفاهم نامه منعقده فی مابین موسسه هادی و آکادمی MPT اتریش از این به بعد کلیه دانشجویان این موسسه که موفق به اخذ مدرک هادی می شوند ، بدون شرکت در هیچ آزمون تعیین سطحی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی MPT اتریش را خواهند داشت اخذ این مدرک که مرجع صادر کننده آن […]

  طی تفاهم نامه منعقده فی مابین موسسه هادی و آکادمی INO کانادا از این به بعد کلیه دانشجویان این موسسه که موفق به اخذ مدرک هادی می شوند ، بدون شرکت در هیچ آزمون تعیین سطحی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی INO کانادا را خواهند داشت اخذ این مدرک که مرجع صادر کننده […]

  طی تفاهم نامه منعقده فی مابین موسسه هادی و آکادمی ICS کانادا از این به بعد کلیه دانشجویان این موسسه که موفق به اخذ مدرک هادی می شوند ، بدون شرکت در هیچ آزمون تعیین سطحی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی ICS کانادا را خواهند داشت اخذ این مدرک که مرجع صادر […]

  طی تفاهم نامه منعقده فیمابین موسسه هادی و آکادمی IQS انگلستان منبعد کلیه دانشجویان این موسسه که موفق به اخذ مدرک هادی می شوند ، بدون شرکت در هیچ آزمون تعیین سطحی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی آکادمی IQS را خواهند داشت اخذ این مدرک که مرجع صادر کننده آن مجموعه بین […]

طی تفاهم نامه منعقده فیمابین با آکادمی گواهینامه Alliance امریکا از این به بعد کلیه دانشجویان که در این موسسه هادی که موفق به اخذ مدرک می شوند ، بدون شرکت در هیچ آزمون تعیین سطحی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی گواهینامه Alliance امریکا را خواهند داشت اخذ این مدرک که مرجع صادر […]

طی تفاهم نامه منعقده فیمابین با آکادمی ACS  آمریکا از این به بعد کلیه دانشجویان که در این موسسه هادی که موفق به اخذ مدرک می شوند ، بدون شرکت در هیچ آزمون تعیین سطحی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی آکادمی ACS را خواهند داشت اخذ این مدرک که مرجع صادر کننده آن مجموعه […]

تلفن مشاوره مشاوره رایگان