پاسخ به چند پرسش در مورد تهیه اظهارنامه مالیاتی

اظهار-نامه-مالیاتی

 اظهارنامه مالیاتی  چیست؟

 اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکورمطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود

چه کسانی مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی را تهیه و ارسال کنند؟

 الف ـ بر اساس ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار که بصورت فردی و یا مشارکتی فعالیت می کنند مکلفند برای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و ارسال نمایند. ب ـ طبق ماده 110 ق م م کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند و تشکل های قانونی که دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط می باشند و اتحادیه های صنفی بر اساس قانون مکلفند برای هرسال مالی ترازنامه وسود وزیان و سایر اطلاعات مندرج در فرم اظهارنامه را تهیه و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

برای شرکت دردوره نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی کلیک کنید

برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به چه مدارکی نیاز داریم؟

 1. صورت ترارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول
 2. صورت سود وزیان برای کلیه اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه
 3. مبلغ درآمد و فروش داخلی وخارجی
 4. گردش حساب مواد اولیه وکالای ساخته شده وکالای بازرگانی  وسایر کالاها
 5. صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت های تولیدی،بازرگانی
 6. صورت قراردادها ودرآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت های پیمانکاری
 7. مانده سود و زیان دوره قبل وگردش حساب تعدیلات سنواتی
 8. شماره ثبت دفاتر قانونی وکد رهگیری برای اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی گروه اول
 9. مبلغ مالیات های پرداخت شده
 10. نام کاربری ،رمز عبور وکد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه و شماره کارت بازرگانی ومجوز فعالیت
 11. اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مودی
 12. اطلاعات فروش سال قبل ودرصد افزایش در سال جاری

چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟

 • هم اکنون برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی 6 نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد تهیه و در دسترس قرارگرفته است.
 • اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی(موضوع ماده 110 ق م م)که نسبت به سایر اظهارنامه ها مفصل تر است.
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م
 • اظهارنامه مالیات بر درآمد امالک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد مالک ماده 57و80 ق م م
 • اظهارنامه انحلال طبق ماده 114 و116ق م م

 

اظهار-نامه-مالیاتی-2

 

مودیان اظهارنامه مالیاتی را از کجا باید تهیه کنند؟

مودیان مالیاتی بر درآمد برای تهیه اظهارنامه مالیاتی می بایست به سایت طرح جامع مالیاتی با نشانی www.tax.gov.ir

مراجعه و از قسمت اظهارنامه های مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی مورد نیاز خود را دانلود کنند.

برای شرکت دردوره نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی کلیک کنید

مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست؟

 ابتدا مودی بایددرنظام مالیاتی ایران از طریق سایت www.tax.gov.ir ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ارایه شده و تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی مربوطه و اخذ کد اقتصادی بعنوان مودی مالیاتی شناخته می شود. بعد از طی تشریفات قانونی ثبت نام ،از طرف سازمان امور مالیاتی به مودی نام کاربری و رمز عبور برای انجام عملیات تکالیف مالیاتی اختصاص داده می شود.

حداکثر تا چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی را ارسال کنیم ؟

 مطابق ماده 110ق.م.م اشخاص حقوقی می بایست حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه وبه سازمان امور مالیاتی ارسال نماید واز آنجا که سال مالی عمده شرکت ها منطبق بر سال شمسی است بنابراین حداکثر مهلت قانونی ارسال اظهارنامه این نوع شرکتها 31/04/** خواهد بود واشخاص حقیقی مطابق ماده 100 ق.م.م حداکثر باید تا 31 خرداد هر سال اظهار نامه مالیاتی خود را ارسال و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست؟

در صورتی که شرکتها و موسسات ،تشکل های قانونی و اشخاص حقیقی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکنند مشمول جرایم و تبعات قانونی زیر خواهند شد. طبق ماده 192 ق م م جریمه عدم ارایه اظهارنامه برای شرکتها و اشخاص حقیقی 30 %نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش طبق بند ت ماده 132ق م م شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در مناطق آزاد و سایرمناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست؟

علی رغم اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مالیاتی کاری وقت گیر می باشد لیکن ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان می تواند مزایای خوبی را فراهم نماید.طبق ماده 189 شرکتهایی که سه سال متوالی اظهارنامه ارسالی آنها مورد قبول اداره امورمالیاتی واقع شود و اعتراضی به برگ تشخیص صادره نداشته باشند مشمول استفاده از5درصد جایزه خوش حسابی نسبت به مالیاتهای پرداخت شده 3 سال می شوند.

اظهارنامه های مالیاتی تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد ؟

براساس ماده 156ق.م.م ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایندو برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

برای شرکت دردوره نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی کلیک کنید

 آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصالح اظهارنامه وجود دارد؟

 طبق تبصره ماده 226 ق م م به مودیان مالیاتی اجازه دارند در صورتیکه در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از نظر محاسبه و درج اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه مالیاتی اصلاحی تسلیم نمایند.

مقالات مرتبط
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی در هر شرکت و بنگاه اقتصادی، رسیدگی به امور مالیاتی یکی از اصول مهم به حساب می آید. رسیدگی به این امور و تنظیم اسناد مربوطه، باید توسط افراد خبره در این زمینه انجام شود. چرا که ...
اصول حسابداری
اصول حسابداری حسابداری چیست؟ اگر بخواهیم حسابداری را به سادگی بیان کنیم باید گفت : حسابداری یک زبان است ، زبانی که درباره  موقعیت مالی یک سازمان اطلاعاتی را در اخیتار ما میگذارد.با ...
تهیه ی اظهارنامه مالیاتی
دوره ی نحوه ی تهیه ی اظهارنامه مالیاتی دوره ی نحوه ی تهیه ی اظهارنامه مالیاتی همان‌طور که می‌دانید یکی از پرکاربردترین فعالیت حسابداری برای مشاغل مختلف تهیه ی اظهارنامه مالیاتی است که کارآموزان آموزش ...
دوره های آموزشی مرتبط
چگونگی تهیه اظهارنامه مالیاتی
تعداد ساعات دوره : 12 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش حضوری
قیمت : 230,000 تومان
نظرات شما
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ