مزایای یادگیری غیرحضوری در هادی
مزایای آموزش های غیر حضوری

ردیفدوره های حضوریدوره های غیر حضوری
1آموزش در یک مکان و زمان خاصآموزش در هر زمان و هر مکان
2گذراندن الزامی دروس پیش نیازآموزش بدون پیش نیازهای یکسان
3این دوره ها شهریه ی بالایی دارندشهریه ی حدود یک سوم دوره های حضوری
4مدت زمان طولانی و صرف وقت زیادانتخاب سرعت و روال آموزش با توجه به نیازهای فردی
5سرعت آموزش بر اساس دانشجویان هر کلاسآموزش فردی در کنار یادگیری مشارکتی
6عدم بهره مندی دانشجویان شهرستانی از اساتید پایتختامکان استفاده از تجربیات اساتید برتر در پایتخت
7گواهینامه معتبر داردعدم تفاوت بین گواهینامه حضوری و غیر حضوری

تلفن مشاوره مشاوره رایگان