لیست دوره های معماری دکوراسیون
تعداد ساعتشهریه (تومان)مدرکمدرسثبت نام
دوره آموزش مجازی 2015 Revit2 ماه 120 ساعت300,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره آموزش مجازی 3DMax2 ماه 120 ساعت350,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره آموزش مجازی ArchiCAD2 ماه 120 ساعت150,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره آموزش مجازی Dialux ArchiCAD2 ماه 104 ساعت150,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره آموزش مجازی Floor plan 3D2 ماه 120 ساعت150,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره آموزش مجازی Floor plan 3D2 ماه 120 ساعت150,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره آموزش مجازیGoogle SketchUP
2 ماه 120 ساعت150,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره آموزشی V-RAY32 ماه 120 ساعت150,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
دوره اتوکد AutoCAD
2 ماه 120 ساعت150,000مدرک رسمی وزارت علوماساتید هیات علمی
تلفن مشاوره مشاوره رایگان