لیست دوره های مدیریت

همراه با ارائه مدرک رسمی از وزارت علوم و مدارک بین المللی

موسسه آموزشی هادی با حضور برترین اساتید کشور

021-26702104 :تلفن تماس


 

تعداد ساعتشهریهمدرس
دوره آموزشی مدیریت راهبردی کسب و کار300 ساعت4,500,000
اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
دوره آموزشی مدیریت MBA300 ساعت3,000,000
اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
دوره جامع مدیریت پروژه222 ساعت3000,000
اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
دوره آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی
16 الی 32 ساعت300,000
استاد حمید جوادی نژاد
دوره آشنایی با الزامات قانون کار
16 ساعت250,000
دکتر ابوالقاسم کرم بیگی
دوره آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن
16 الی 32 ساعت300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
دوره آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های آن16 الی 32 ساعت300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
دوره مدیریت فرِآیندهای کسب و کار (BPM)
16 الی 32 ساعت300,000
دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره کاربردی TRIZو تکنیک های مهندسی
16 الی 32 ساعت300,000
دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره طراحی آزمایشات DOE
2 ماه 160 ساعت350,000
دکتر رضا غلام نیا
دوره ممیزی داخلی استاندارد ISO9001
2 ماه 160 ساعت350,000
دکتر رضا غلام نیا
آشنایی با مدیریت قراردادهای EPC
2 ماه 160 ساعت450,000
دکتر مجید پرچمی
دوره آشنایی با الزامات قانون کار
16 ساعت250,000
دکتر ابوالقاسم کرم بیگی
دوره آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن
16 الی 32 ساعت300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
دوره آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های آن دوره : 16 الی 32 ساعت300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
دوره آشنایی با مدیریت پروژه عملی در صنعت
2 ماه 160 ساعت500,000
مهندس ابوذر فرخنده
مدیریت استراتژیک
2 ماه 160 ساعت450,000
دکتر جواد فقیهی پور
مدیریت تحول در سازمان
1 ماه 100 ساعت350,000
دکتر جواد فقیهی پور
مدیریت منابع انسانی
16 الی 32 ساعت: 320,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره آموزشی مسئولین دفاتر
16 الی 32 ساعت: 300,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره اصول و فنون مذاکره
2 ماه 100 ساعت350,000
دکتر امیررضا طباطبایی
دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی 2 ماه 160 ساعت 420,000
دکتر رضا تهرانی
دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله
2 ماه 160 ساعت 350,000
دکتر منصور دهستانی منفرد
دوره جامع مهندسی کیفیت
2 ماه 160 ساعت400,000مهندس بهنام موسی پوربالغ
دوره حسابداری مدیریت
2 ماه 100 ساعت350,000
دکتر رضا تهرانی
دوره تیم سازی و کارتیمی
3 روز 24 ساعت420,000دکتر جواد فقیهی پور
دوره سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
2 ماه 100 ساعت350,000
مهندس ابوذر فرخنده
دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
2 ماه 160 ساعت500,000دکتر رضا غلام نیا
دوره برنامه ریزی سازمانی
2 ماه 160 ساعت450,000دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت ارتباط با مشتری
16 الی 32 ساعت300,000
دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره مدیریت ادعا (Claim Management)
2 ماه 160 ساعت 450,000
دکتر مجید پرچمی
دوره مدیریت بازاریابی
2 ماه 160 ساعت450,000دکتر امیررضا طباطبایی
دوره مدیریت بحران
2 ماه 100 ساعت350,000
مهندس بهنام موسی پوربالغ
دوره مدیریت تعالی (EFQM)
24 ساعت 500,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت دانش (KM)
24 ساعت 350,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت ریسک بانرم افزار Oracle Primavera PertMaster
16 الی 32 ساعت450,000
مهندس مصطفی خرادپور
دوره متره و برآورد و آشنایی با فهارس بها و نحوه تنظیم صورت وضعیت
2 ماه 160 ساعت280,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت فرِآیندهای کسب و کار (BPM)
16 الی 32 ساعت300,000دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره مدیریت هزینه بر اساس EVM Method 2 ماه 160 ساعت350,000
مهندس مصطفی خرادپور
دوره مدیریت فروش حرفه ای
2 ماه 160 ساعت 450,000
دکتر مهرداد صحرایی
دوره کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها (DCC)
2 ماه 160 ساعت 300,000مهندس ابوذر فرخنده
دوره کنترل پروژه با پریماورا (Primavera)
32 ساعت فشرده ساعت 450,000
مهندس مصطفی خرادپور
دوره کمربند سبز 6 سیگما
2 ماه 160 ساعت300,000
مهندس بهنام موسی پوربالغ
طراحی طرح تجاری (Business Plan)
2 ماه 100 ساعت 350,000
دکتر امیررضا طباطبایی
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)
2 ماه 160 ساعت 300,000
مهندس ابوذر فرخنده
مبانی شش سیگما و کلیات کمربند زرد شش سیگما
2 ماه 160 ساعت300,000
مهندس بهنام موسی پوربالغ
مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
1 ماه 40 ساعت 300,000مهندس بهنام موسی پوربالغ
مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردهای داده کاوی
2 ماه 160 ساعت350,000دکتر بهزاد حسین عباسی
مدیریت تبلیغات و برند سازی
2 ماه 100 ساعت400,000دکتر مهرداد صحرایی
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
53 ساعت450,000مهندس مصطفی خرادپور
مقایسه سه استاندارد ISO10006:2003, ISO21500:2012, PMBOK2012
2 ماه 160 ساعت 350,000مهندس مصطفی خرادپور
کارگاه آموزشی توسعه محیط خلاق و نوآور سازمانی
2 روز 16 ساعت350,000دکتر جواد فقیهی پور
کارگاه تکنیک های تصمیم گیری و حل مسئله گروهی
2 روز 16 ساعت350,000دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت پروژه سازمانی (EPM)
2 ماه 160 ساعت 300,000مهندس ابوذر فرخنده
آموزشی مدیریت هتلداری
100 ساعت500,000دکتر جواد فقیهی پور

برچسب ها
تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ