لیست دوره عکاسی
تعداد ساعتشهریهمدرکمدرسثبت نام
دوره جامع عکاسی دیجیتال2 ماه 120 ساعت150,000 تومانمدرک رسمی وزارت علوممجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
ادیت و آماده سازی عکس2 ماه 120 ساعت150,000 تومانآموزش مجازی , غیرحضوریمجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
آشنایی با دوربین های دیجیتال2 ماه 120 ساعت450,000 تومانآموزش مجازی , غیرحضوریمجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
مبانی عکاسی در شب و نور کم2 ماه 120 ساعت150,000 تومانآموزش مجازی , غیرحضوریمجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
مبانی عکاسی در شب و نور کم2 ماه 120 ساعت150,000 تومانآموزش مجازی , غیرحضوریمجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
مبانی ترکیب بندی عکاسی2 ماه 120 ساعت150,000 تومانآموزش مجازی , غیرحضوریمجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
تلفن مشاوره مشاوره رایگان