سامانه پیامکی

دانشجویان می توانند با ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی 50002015656566

می توانند از مشاوران هادی استفاده کنند .

بعد از ارسال عدد 1 به این شماره مشاوران ما در اولین فرصت به شما تماس میگیرند .

سامانه پیامکی هادی

تلفن مشاوره مشاوره رایگان